w sprawie zmian mpzp obrębu Nowy Janków

 W dniu 19 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Ciemnem  odbyło się  spotkanie otwarte na temat zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Nowy Janków.

Spotkanie otwarte zostało zorganizowane i przeprowadzone w ramach projektu grantowego  na realizację pogłębionych konsultacji społecznych aktów planowania przestrzennego pt. „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich  w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 -2020; Oś priorytetowa II. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno- budowlanych i planowania przestrzennego”. 

Ankieta miała charakter anonimowy. Wszystkie oceny zostały dokonane za pomocą 5 - stopniowej skali, gdzie:
- ocena „1” oznaczała „Bardzo źle dobrze oceniam ten aspekt wydarzenia /to wydarzenie”;
- ocena „2” oznaczała „ Źle oceniam ten aspekt wydarzenia /to wydarzenie”;
- ocena „3” oznaczała „Oceniam ten aspekt wydarzenia /to wydarzenia jako przeciętnie”;
- ocena „4”oznaczała „ Dobrze oceniam ten aspekt wydarzenia /to wydarzenie”;
- ocena „5” oznaczała „Bardzo dobrze oceniam ten aspekt wydarzenia/ to wydarzenia”.

Ponadto osoby wypełniające ankietę miały możliwość wniesienia dodatkowych uwag dotyczących spotkania, w postaci dowolnych komentarzy tekstowych. Ankieta ewaluacyjna zawierała 7 pytań. Wzór ankiety w załączeniu.

Grupę badawczą stanowili uczestnicy spotkania konsultacyjnego, którzy zgodzili się wypełnić ankiety ewaluacyjne. Łącznie zebrano 20 ankiet.   Pracownicy Urzędu przygotowujący spotkanie uznali za zasadne, aby poddać ocenie organizacje spotkania otwartego. Pozwoli to bowiem udoskonalać  metody pracy i podnosić jakość  następnych spotkań konsultacyjnych- aby w jak największym stopniu odpowiadać na lokalne potrzeby społeczne. 

Opracowanie : Referat Partycypacji i Polityki Społecznej

ANKIETA EWALUACYJNA - SPOTKANIE OTWARTE

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

Badanie ankietowe z ankieterem zostało zrealizowane na zlecenie Burmistrza Radzymina w związku z uczestnictwem Gminy Radzymin w projekcie grantowym na realizację pogłębionych konsultacji społecznych akto w planowania przestrzennego pt. „Nowa jakosć konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II.  Działanie 2.19  „Usprawnienie  proceso w  inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.

Raport powstał w oparciu o dane z przeprowadzonych  badan  ankietowych (z ankieterem - metodą  „face  to  face”) ,  na  podstawie  kwestionariusza  ankiety  przygotowanej  przez Zamawiającego) , na  próbie  47  mieszkańców wsi  Nowy  Janków,  zamieszkałych  w szczególności  na  obszarze  objętym  zmianą  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego (na podstawie uchwały Nr 236/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016 r. w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków n a terenie gminy Radzymin). Układ przedstawionych wyniko w stanowi odzwierciedlenie zrealizowanych ankiet.

Raport - badanie ankietowe z ankieterem

Geneza i uwarunkowania konsultacji
Konsultacje  społeczne w   sprawie   zmiany   Miejscowego Planu   Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Nowy Janków realizowane są w ramach  projektu  grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”,  realizowanego  przez gminę Radzymin w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Projekt obejmuje szereg technik konsultacyjnych, wspomagających proces planowania na różnych etapach formalnych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie   otwarte   zaplanowano na  etapie  sporządzania  projektu  planu  przez wybranego przez gminę projektanta, tak by jeszcze przed etapem uzgodnień urzędowych, poprzedzających publiczne wyłożenie projektu planu, poznać opinię mieszkańców, oraz zebrać dodatkowe  wnioski  i  informacje  dotyczące  obszaru  objętego  zmianą  mpzp,  angażując wcześniej lokalną społeczność.

Spotkanie otwarte poprzedziło badanie ankietowe w terenie, termin spotkania zbiegł się również z uruchomieniem internetowej platformy konsultacyjnej i ankiety online. Spotkanie odbyło się 19 stycznia 2017 roku, w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Ciemnem, najbliższym od Jankowa Nowego obiekcie gminnym umożliwiającym organizację spotkania. Godzinę rozpoczęcia ustalono na 17:30, tak aby możliwie każdy mógł po godzinach pracy uczestniczyć w konsultacjach. Informacje o terminie i miejscu konsultacji umieszczone były  na  tablicach  informacyjnych  w  Nowym  Jankowie,  na  ulotkach,  plakatach,  oraz zaproszeniach dostarczanych do skrzynek pocztowych, a także w Internecie.
W  spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób, głównie mieszkańców Nowego Jankowa z sołtysem.

Raport - spotkanie otwarte z 19 stycznia 2017 r.

Konsultacje społeczne  związane z procedurą zmiany Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu Nowy Janków realizowano w ramach projektu grantowego „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”, realizowanego przez gminę Radzymin w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Projekt obejmował szereg technik konsultacyjnych, wspomagających proces planowania na różnych etapach formalnych opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W styczniu 2017 roku odbyło się spotkanie otwarte na etapie sporządzenia projektu planu. Spotkanie poprzedziło badanie ankietowe mieszkańców.

Wnioski i ustalenia ze spotkania otwartego oraz wyniki ankiet przekazano projektantom MPZP. Projekt planu, zgodnie z formalną procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został w ciągu następnych miesięcy przygotowany do oficjalnego publicznego wyłożenia po dokonaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu wymaganych opinii. Jako kolejny etap konsultacji, zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji ustalonym z grantodawcą, przewidziano funkcjonowanie punktu konsultacyjnego na terenie Nowego Jankowa w czasie trwania wyłożenia do publicznego wglądu projektu MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Równolegle materiały udostępniano na platformie konsultacyjnej gminy Radzymin.

Raport z działania Punktu konsultacyjnego (26.08.2017, 16-17.09.2017)

Powrót na górę strony