w sprawie Drogi Północnej

Podstawa prawna, temat, cel i zasięg konsultacji

Konsultacje dotyczące przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 179, poz. 4680) oraz Zarządzenia Nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania  z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin.

Nadrzędnym celem konsultacji była partycypacja społeczna w sprawie przebiegu Drogi Północnej na określonym odcinku poprzez:
1) informowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji drogowej;
2) poznanie opinii mieszkańców o sprawie objętej konsultacjami, tak aby:
a) stworzyć płaszczyznę bezpośredniego współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców
w podejmowaniu decyzji w sprawach przedmiotowej inwestycji drogowej;
b)  kształtować postawy współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój infrastrukturalny gminy;
c) zmaksymalizować efektywność i trafność procesu decyzyjnego.

Ogólna charakterystyka przebiegu  wariantów, będącego przedmiotem konsultacji:

1) Wariant I -  rozpoczyna się od planowanego skrzyżowania z ul. Mokrą i biegnie wzdłuż granicy działki nr 34 do działki drogowej nr 118. Następnie droga biegnie prosto wzdłuż granicy działek 119-123 do skrzyżowania ul. POW z ul. Żukowskiego, gdzie przewiduje się powstanie ronda pięciowylotowego. Dalszy przebieg drogi kieruje się na południowy wschód w kierunku rzeki Rządzy, wzdłuż granicy działki 158 do ul. Żołnierskiej. Połączenie z ul. Wyszyńskiego w tym wariancie jest planowane na wysokości ul. Żołnierskiej w Starym Dybowie. Jest to najdłuższy i tym samym najbardziej kosztowny wariant, który daje jednak możliwość obsługi komunikacyjnej największego obszaru gminy, aż do rzeki Rządzy;
2) Wariant II – rozpoczyna się podobnie jak Wariant I, lecz na przecięciu z działką drogową nr 118 skręca na południe w kierunku ul. POW, biegnie łukiem przez działki nr 138 i 139 oraz dalej z wykorzystaniem działki nr 140 do ul. POW. Za skrzyżowaniem z ul. POW dalszy przebieg jest planowany wzdłuż granicy działek nr 1 i 2 do ul. Pielgrzyma. Przewiduje się pozostawienie ul. Pielgrzyma jako ulicy lokalnej i włączenie jej na wysokości działki 84/2 do Drogi Północnej. Połączenie z ul. Wyszyńskiego w miejscu skrzyżowania z ul. Pielgrzyma;
3) Wariant III – rozpoczyna się za skrzyżowaniem z ul. Mokrą przebieg drogi skręca łukiem przez działkę nr 35 na południe i prowadzi wzdłuż granicy działek 134 i 135/2 do ul. POW. Dalej droga kieruje się na południe przecinając działki 3/1, 3/2 i 83/2 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego w sąsiedztwie domu weselnego „Martynka”. W tym wariancie przewiduje się budowę dodatkowej drogi dojazdowej w celu obsługi działek od nr 663 do działki drogowej nr 118.

Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Do konsultacji społecznych przedstawione zostały trzy warianty przebiegu Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin. Referatem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Partycypacji i Polityki Społecznej.

Konsultacje miały charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są dla organów Gminy Radzymin wiążące. 

W konsultacjach  mogli wziąć udział  mieszkańcy gminy Radzymin-  osoby zamieszkujące na terenie Gminy Radzymin, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Gminy, oraz   grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach było  szczególne pożądane z punktu widzenia  tematu konsultacji i interesu publicznego, tj:
1) właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na których planowana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji (trzy wariantów przebiegu drogi);
2) właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sąsiadujących z terenem objętym planowana inwestycją.

Termin konsultacji
Konsultacje rozpoczęto w dniu 29 marca 2017 roku; zakończono w dniu 11 kwietnia 2017 roku.                                                                                                                                          

Działania informacyjne
Informacja o konsultacjach podlegała ogłoszeniu na platformie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.radzymin.pl, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie informacji Publicznej w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym www.bip.radzymin.pl, na tablicach ogłoszeń, a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/GRadzymin. Do właścicieli nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych, na których planowana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji lub zlokalizowanych w jej pobliżu, wysłano listownie pisemną informację o konsultacjach - materiały informacyjne oraz zaproszenie, w szczególności do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu informacyjnym. 

Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie:
1) elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl - sondaż on-line, potwierdzany jednorazowym hasłem SMS;
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pokój nr 34) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego;
3) otwartego spotkania z interesariuszami w dniu 5 kwietnia br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wyrażenie opinii. Z przebiegu spotkania sporządzono  protokół, który  upubliczniono na Platformie do konsultacji społecznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dla sprawnego przeprowadzenia ankietyzacji zorganizowano w dniu 10 kwietnia 2017 r. w Niepublicznym Przedszkolu „Teddy” w Starym Dybowie, ul. Myśliwska 27, terenowy punkt konsultacyjny. Punkt czynny był w godzinach popołudniowych: od godz. 15.00 do godz.19.00.

Sposób głosowania na warianty
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkaniec dysponował jednym głosem. Biorąc pod uwagę przedmiot konsultacji oraz uwzględniając szczególny interes kluczowych interesariuszy, adresatom konsultacji – właścicielom nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na których planowany jest jeden z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji oraz właścicielom nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sąsiadujących z jednym z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji przyznawano - liczbę głosów obliczaną jako iloczyn udziału prawa własności w nieruchomości i powierzchni gruntu wyrażonej w hektarach (udział w gruncie x powierzchnia nieruchomości wyrażona w ha). 
W związku z powyższym, liczbie głosów, obliczanej według przytoczonego wzoru, nadano  wagę poprzez pomnażanie:
1) dla właściciela nieruchomości zabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi  -  pięćdziesięciokrotne (liczba głosów x 50);
2) dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi  - trzydziestokrotne (liczba głosów x 30);
3) dla właściciela nieruchomości zabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 50 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi - dziesięciokrotne (liczba głosów x 10);
4) dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 100 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi - pięciokrotne ( liczba głosów x 5).
W przypadku zbiegu wyżej scharakteryzowanych uprawnień do udziału w konsultacjach - do liczby głosów obliczonej na podstawie powyższego wzoru dodane zostało jeden.

Wyniki konsultacji 
Obliczenie wyniku głosowania polegało na zsumowaniu punktów uzyskanych przez poszczególne warianty przebiegu Drogi Północnej. Na końcowy wynik głosowania składały się więc wyniki głosowania  on-line oraz  waga głosu obliczona według wyżej scharakteryzowanych zasad.

Uprawnionych do głosowania było łącznie - 22844 mieszkańców gminy
Głosowało 209 osób, co stanowi 0,915 % uprawnionych do głosowania,
w tym:
- 164 osoby głosowały z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl elektronicznie  on-line;
- 45 osób głosowało pisemnie  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej,
- w tym 2 głosy uznano za nieważne (dwie osoby złożyły po dwie ankiety papierowe).

Zestawienie wyników głosowania:
 
I. Łączna waga  oddanych głosów: 2 388,19
w tym:
1) na wariant I  oddano łącznie 1 276,77 głosów (53,46%)
2) na wariant II oddano łącznie  463,95 głosów (19,43%)
3) na wariant III oddano łącznie  645,47 głosów (27,03%)
4) nie mam zdania na ten temat – 2 głosy (0,08%)

II. Szczegółowy zestawienie wyników dotyczące głosowania zawarte są w załączniku do sprawozdania.

Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

 Sprawozdanie sporządzono w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03 2017 r.   w terminie  od 29.03 do 11 kwietnia 2017 r.  odbyły się konsultacje społeczne dotyczące przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin. 
Przeliczenia wagi głosów i ustalenie wyników konsultacji dokonał Referat Partycypacji  i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco:
- Głosowało  209 osób.
- Łączna waga oddanych głosów wynosi: 2 388,19 głosów
w tym:  
1) na wariant I  oddano łącznie 1276,77 głosów (53,46%)
2) na wariant II oddano łącznie  463,95 głosów (19,43%)
3) na wariant III oddano łącznie  645,47 głosów (27,03%)
4) nie mam zdania na ten temat – 2 głosy (0,08%).
 
Więcej informacji  na temat szczegółów procedury konsultacyjnej w wyników konsultacji  znajdziecie Państwo w sprawozdaniu z konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku o skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego, które  zostało zamieszczone: - na  Platformie do konsultacji społecznych  www.konsultacje.radzymin.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl - na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl

Sprawozdanie jest również dostępne w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, pok. nr 34. 

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom naszej Gminy,którzy aktywnie brali udział w konsultacjach. 

Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

Do pobrania: 
Powrót na górę strony