Konsultacje społeczne - zmiana rodzaju miejscowości Popielarze

 

Zarządzenie nr 0050.7.2024

z dnia 17.01.2024

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6405) i Uchwały nr 617/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Maz. z 2018 r. poz. 7606) zarządzam, co następuje:
 

§ 1
 

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Radzymin w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2024 roku

§ 2

 1. Celem konsultacji, o których mowa § 1. jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Radzymin na temat projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzymin w 2024 roku.
 2. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Radzymin.
 3. Podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach będą mieszkańcy Gminy Radzymin oraz inne podmioty zaangażowane w tworzenie Programu.

§ 3

Określa się:

 1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 26 stycznia 2024 roku;
 2. termin zakończenia konsultacji na dzień: 2 lutego 2024 roku.

§ 4

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

 1. udostępnienie projektu Programu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19 (budynek B, pok. nr 11),
 2. zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. zbierania pisemnych uwag, wniosków i propozycji na temat Programu na formularzu zgłaszania uwag i wniosków, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w następujący sposób:
  1. elektronicznie na adres e-mail: srodowiskoatradzymin [dot] pl oraz na adres elektronicznej skrzynki podawczej:/0rt8mdd37i/skrytka
  2. do skrzynki na wnioski i opinie, funkcjonującej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (bud. A),
  3. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
  4. osobiście do Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (budynek A pok. 1 i budynek B pok. 14),

§ 5

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport.

§ 6

 

 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w niej podmiotów.

§ 7

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska.

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

Do pobrania:

Program

Formularz uwag

Zarządzenie nr 0050.141.2023
Burmistrza Radzymina
z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rżyska w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym na terenie gminy Radzymin, obręb Rżyska

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6405, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Rżyska, których przedmiotem jest propozycja nadania nazwy drogom wewnętrznym na terenie gminy Radzymin, obręb Rżyska.

§ 2.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Rżyska w sprawie zaproponowanych podczas Zebrania wiejskiego w Rżyskach w dniu 16 września 2023 r., nazw dróg na terenie gminy Radzymin, obręb Rżyska, tj.:
ul. Kraniec Burzy – działki ewidencyjne nr 31/2, 49/1, 13/28, 456, 458, 10/9, 8/27, 44/1, 508, 5/10, 41/1 i części działki nr 103/19 od działki nr 103/21 do działki nr 103/2;  
ul Żelazny Tron – działki ewidencyjne nr 190, 202/1, 84, 101/1, 78/1, 99/1 i części działki nr 103/19 od działki nr 31/2 do działki nr 101/1;
ul. Smocza Skała – działki ewidencyjne nr 97/2, 70;   
ul. Królewska Przystań – działki ewidencyjne nr 384/1, 408, 425/1.

§ 3.

Konsultacje mają zasięg lokalny i przeprowadza się je na terenie sołectwa Rżyska w gminie Radzymin.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1. są osoby zameldowane na pobyt stały lub/i wpisane do rejestru wyborców w obrębie Rżyska.

§ 4.

Zasięg terytorialny sołectwa Rżyska wraz z wyszczególnieniem dróg, o których mowa w § 2, stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 5.

Określa się:
termin rozpoczęcia konsultacji na 4 grudnia 2023 r.;
termin zakończenia konsultacji na 10 grudnia 2023 r.

§ 6.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej oraz papierowej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 7.

Materiały dotyczące konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości – w terminie od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia Burmistrza do dnia zakończenia terminu konsultacji wskazanego w § 5 ust. 2 - na stronie internetowej gminy www.radzymin.pl,                     w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl, na Platformie internetowej konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl/ oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w bud. A przy Placu T. Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
Wszelkich wyjaśnień związanych z konsultacjami udzielać będzie Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej.

§ 8.

Ankietyzacja będzie prowadzona:
w formie ankiety elektronicznej  z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie internetowej konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl od 4 grudnia 2023 r. do 10 grudnia 2023 r.;
formularza ankiety w wersji papierowej dostępnego w świetlicy wiejskiej w sołectwie Rżyska (05-250) dnia 9 grudnia 2023 r., od godziny 15:00 do godziny 20:00.
W świetlicy wiejskiej sołectwa Rżyska (05-250) zostanie udostępniona  urna celem zbierania ankiet w wersji papierowej.
W przypadku, gdy jedna osoba złoży ankietę papierową i elektroniczną – pod uwagę będzie brana ankieta wypełniona elektronicznie.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w szczególności poprzez: umieszczenie zagadnienia do konsultacji na stronie internetowej gminy www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl, na Platformie internetowej konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl/ oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w bud. A przy Placu T. Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19, w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

§ 9.

Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 10.

Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Radzymina.
Konsultacje będą sfinansowane z budżetu gminy Radzymin.

§ 11.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport przedstawiający wyniki konsultacji.
Wyniki  konsultacji  zostaną  upublicznione  w  terminie  do  14  dni  od  daty zakończenia konsultacji określonej w § 5 ust. 2.

§ 12.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 13.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji i opracowanie zbiorczych wyników jest Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Platformie internetowej konsultacji społecznych.

 Z up. Burmistrza
 Zastępca Burmistrza
 Krzysztof Dobrzyniecki

Do pobrania:
Zarządzenie
Mapa
Ogłoszenie

Kliknij tutaj, żeby przejść do formularza konsultacyjnego

 

Zarządzenie nr 0050.118.2023
Burmistrza Radzymina
z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami sołectwa Łosie w sprawie zmiany nazwy drogi lub jej fragmentu z Aleja Sosnowa na ul. Dywizjonu 303 w sołectwie Łosie

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6405, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Łosie, których przedmiotem jest propozycja zmiany nazwy drogi lub jej fragmentu z Aleja Sosnowa na ul. Dywizjonu 303.

§ 2.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Łosie w gminie Radzymin w sprawie zmiany nazwy drogi z Aleja Sosnowa na ul. Dywizjonu 303 lub jej fragmentu, tj. od ul. Radzymińskiej do ul. Działkowej.

§ 3.

 1. Konsultacje mają zasięg lokalny i przeprowadza się je na terenie sołectwa Łosie w gminie Radzymin.

 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1 są zameldowani, pełnoletni mieszkańcy sołectwa Łosie w gminie Radzymin.

 3. Biorąc pod uwagę przedmiot konsultacji oraz uwzględniając szczególny interes kluczowych interesariuszy, adresatom konsultacji, o których mowa w ust. 2, nadaje się następującą wagę głosu:

  1. mieszkańcy Alei Sosnowej – waga głosu x10;

  2. pozostali mieszkańcy sołectwa Łosie – waga głosu x1.

§ 4.

Zasięg terytorialny sołectwa Łosie wraz z wyszczególnieniem Alei Sosnowej stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 5.

Określa się:

 1. termin rozpoczęcia konsultacji na 23 października 2023 r.;

 2. termin zakończenia konsultacji na 29 października 2023 r.

§ 6.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej oraz papierowej, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

 1. Materiały dotyczące konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości – w terminie od dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia Burmistrza do dnia zakończenia terminu konsultacji wskazanego w § 5 ust. 2 - na stronie internetowej gminy www.radzymin.pl,                     w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl, na Platformie internetowej konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl/ oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w bud. A przy Placu T. Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19                 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

 2. Wszelkich wyjaśnień związanych z konsultacjami udzielać będzie Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej.

§ 8.

 1. Ankietyzacja mieszkańców prowadzona będzie w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem internetowego formularza konsultacyjnego, dostępnego na Platformie internetowej konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl oraz formularza ankiety w wersji papierowej dostępnego w bud. A przy Placu T. Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

 2. W bud. A przy Placu T. Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19 i w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin udostępnione będą urny celem zbierania ankiet w wersji papierowej.

 3. W przypadku, gdy jedna osoba złoży ankietę papierową i elektroniczną – pod uwagę będzie brana ankieta wypełniona elektronicznie.

 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w szczególności poprzez: umieszczenie zagadnienia do konsultacji na stronie internetowej gminy www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl, na Platformie internetowej konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl/ oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w bud. A przy Placu T. Kościuszki 2, w bud. „B” przy ulicy Konstytucji 3 Maja 19, w bud. „C” przy ulicy Komunalnej 2 Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

 5. Ankieta konsultacyjna, o którym mowa w ust. 1 dostępna będzie w terminach wskazanych w § 5.

§ 9.

Ogłoszenie o konsultacjach stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 10.

 1. Konsultacje przeprowadzane są z inicjatywy Burmistrza Radzymina.

 2. Konsultacje będą sfinansowane z budżetu gminy Radzymin.

§ 11.

 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport przedstawiający wyniki konsultacji.

 2. Wyniki  konsultacji  zostaną  upublicznione  w  terminie  do  14  dni  od  daty zakończenia konsultacji określonej w § 5 ust. 2.

§ 12.

 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 13.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji i opracowanie zbiorczych wyników jest Samodzielne Stanowisko ds. Partycypacji i Polityki Społecznej.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Platformie internetowej konsultacji społecznych.

 

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Krzysztof Dobrzyniecki

Do pobrania:
Zarządzenie
Mapa
Ogłoszenie

Kliknij tutaj, żeby przejść do formularza konsultacyjnego

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2022
BURMISTRZA RADZYMINA
z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Popielarze

 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i uchwały nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (Dz. U. z 2018 r. poz. 6405 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami obrębu Popielarze w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Popielarze z „przysiółek wsi Nowe Załubice” na „wieś”.

 

§ 2.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Popielarzy na temat zmiany rodzaju miejscowości Popielarze.

 

§ 3.

 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz sołectwa Opole, na stronie internetowej Gminy Radzymin www.radzymin.pl w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem konsultacji.

 

§ 4.

Konsultacje prowadzone będą od 05.12.2022 r. do 16.12.2022 r. przez referat Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

 

§ 5.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1. są mieszkańcy miejscowości Popielarze.

 

§ 6.

 1. Ustala się następujące formy przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie określonej w § 1:
  1. bezpośrednie, otwarte spotkanie z mieszkańcami w postaci zebrania wiejskiego w dniu 05.12.2022 r. w Popielarzach w budynku pod adresem Popielarze 1, na którym zostanie przedstawiona ankieta ze skierowanym do mieszkańców pytaniem.
  2. ankiety dostępnej u sołtysa sołectwa Opole i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej platformie konsultacyjnej www.konsultacje.radzymin.pl.
 2. Wypełnione ankiety należy składać w terminie określonym w § 4. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin oraz elektronicznie poprzez platformę konsultacyjną pod adresem www.konsultacje.radzymin.pl.

 

§ 7.

 1. Ustala się następującą treść pytania konsultacyjnego: „Czy jesteś za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Popielarze z „przysiółka wsi Nowe Załubice” na „wieś”.
 2. Wzór ankiety zawierającej treść pytania określonego w ust. 1 określa załącznik do zarządzenia.
 3. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce formularza, przy słowach „tak”, „nie” lub „wstrzymuję się”.
 4. Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

§ 8.

Konsultacje zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Radzymin .

 

 §9.

O wynikach konsultacji Burmistrz Radzymina poinformuje poprzez opublikowanie raportu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz sołectwa Opole, a także na stronie internetowej Gminy Radzymin i w Biuletynie Informacji Publicznej i na platformie konsultacyjnej.

 

§ 10.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące

 

§ 11.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

 

§ 12.

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Radzymina w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.

Zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowości, Popielarze stanowią przysiółek wsi Nowe Załubice i posiadają odrębną numerację porządkową przypisaną dla miejscowości Popielarze. Na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, w związku z czym sugerowana jest zmiana rodzaju miejscowości Popielarze z „przysiółek wsi Nowe Załubice” na „wieś”, celem zachowania obecnej numeracji porządkowej.

Urzędowy rodzaj miejscowości jest ustalany, zmieniany lub znoszony na wniosek rady gminy, na obszarze której jest położona miejscowość .

W przypadku zmiany rodzaju miejscowości zamieszkanej przeprowadza się w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Podjęcie przedmiotowego Zarządzenia jest celowe w związku z zamiarem wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju miejscowości.

  

Z upoważnienia Burmistrza Radzymina
Krzysztof Dobrzyniecki
Zastępca Burmistrza

Kliknij tutaj, żeby przejść do formularza konsultacyjnego

 

Powrót na górę strony