Kalendarz konsultacji

Maj 2023

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Konsultacje społeczne - zmiana rodzaju miejscowości Popielarze

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2022
BURMISTRZA RADZYMINA
z dnia 18 listopada 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Popielarze.

 Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1443), art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i uchwały nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (Dz. U. z 2018 r. poz. 6405 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami obrębu Popielarze w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Popielarze z „przysiółek wsi Nowe Załubice” na „wieś”.

 

§ 2.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Popielarzy na temat zmiany rodzaju miejscowości Popielarze.

 

§ 3.

 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz sołectwa Opole, na stronie internetowej Gminy Radzymin www.radzymin.pl w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem konsultacji.

 

§ 4.

Konsultacje prowadzone będą od 05.12.2022 r. do 16.12.2022 r. przez referat Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

 

§ 5.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1. są mieszkańcy miejscowości Popielarze.

 

§ 6.

  1. Ustala się następujące formy przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie określonej w § 1:
    1. bezpośrednie, otwarte spotkanie z mieszkańcami w postaci zebrania wiejskiego w dniu 05.12.2022 r. w Popielarzach w budynku pod adresem Popielarze 1, na którym zostanie przedstawiona ankieta ze skierowanym do mieszkańców pytaniem.
    2. ankiety dostępnej u sołtysa sołectwa Opole i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej platformie konsultacyjnej www.konsultacje.radzymin.pl.
  2. Wypełnione ankiety należy składać w terminie określonym w § 4. osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin oraz elektronicznie poprzez platformę konsultacyjną pod adresem www.konsultacje.radzymin.pl.

 

§ 7.

  1. Ustala się następującą treść pytania konsultacyjnego: „Czy jesteś za zmianą rodzaju urzędowej nazwy miejscowości Popielarze z „przysiółka wsi Nowe Załubice” na „wieś”.
  2. Wzór ankiety zawierającej treść pytania określonego w ust. 1 określa załącznik do zarządzenia.
  3. Osoby uprawnione do udziału w konsultacjach wyrażają swoją opinię poprzez postawienie znaku „X” w odpowiedniej kratce formularza, przy słowach „tak”, „nie” lub „wstrzymuję się”.
  4. Postawienie znaku „X” w więcej niż jednej kratce lub niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

 

§ 8.

Konsultacje zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Radzymin .

 

 §9.

O wynikach konsultacji Burmistrz Radzymina poinformuje poprzez opublikowanie raportu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin oraz sołectwa Opole, a także na stronie internetowej Gminy Radzymin i w Biuletynie Informacji Publicznej i na platformie konsultacyjnej.

 

§ 10.

Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące

 

§ 11.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

 

§ 12.

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Radzymina w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości.

Zgodnie z urzędowym wykazem nazw miejscowości, Popielarze stanowią przysiółek wsi Nowe Załubice i posiadają odrębną numerację porządkową przypisaną dla miejscowości Popielarze. Na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości, w związku z czym sugerowana jest zmiana rodzaju miejscowości Popielarze z „przysiółek wsi Nowe Załubice” na „wieś”, celem zachowania obecnej numeracji porządkowej.

Urzędowy rodzaj miejscowości jest ustalany, zmieniany lub znoszony na wniosek rady gminy, na obszarze której jest położona miejscowość .

W przypadku zmiany rodzaju miejscowości zamieszkanej przeprowadza się w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Podjęcie przedmiotowego Zarządzenia jest celowe w związku z zamiarem wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zmianę rodzaju miejscowości.

  

Z upoważnienia Burmistrza Radzymina
Krzysztof Dobrzyniecki
Zastępca Burmistrza

Kliknij tutaj, żeby przejść do formularza konsultacyjnego

 

Powrót na górę strony