Droga Północna

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z  uchwałą Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 179, poz. 4680 i zarządzeniem nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03.2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie  Radzymin. 

 

 

BURMISTRZ RADZYMINA

informuje Mieszkańców o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego

1. Termin konsultacji:

od  29 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r.

2. Do konsultacji społecznych przedstawiane są trzy warianty przebiegu Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin.

3. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. W konsultacjach mogą brać udział:

1) osoby zamieszkujące na terenie Gminy Radzymin, posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Gminy, 2) grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególne pożądane z punktu widzenia  tematyki konsultacji: • właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na których planowany jest jeden z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji; • właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sąsiadujących z jednym z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji.

4. Konsultacje prowadzone będą w formie:

1) elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl – sondaż on - line, potwierdzany jednorazowym hasłem SMS; 2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pokój nr 34) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego; W przypadku udziału w konsultacjach społecznych osób niepełnosprawnych, pracownik Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, obsługującego konsultacje udziela pomocy w wypełnianiu formularza konsultacyjnego. Dane do kontaktu: tel.: 22 786 62 92/93 wew.163, kom.: 600 933 916, e- mail: inforadatradzymin [dot] pl  lub hgrzelakatradzymin [dot] pl

3) otwartego spotkania z interesariuszami, umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wyrażenie opinii.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2 (pok. nr 23, II piętro)

5.  Celem przeprowadzenia konsultacji jest umożliwienie partycypacji społecznej w procesie projektowym przebiegu Drogi Północnej na odcinku określonym powyżej poprzez: 1) informowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji drogowej; 2)   poznanie opinii mieszkańców o sprawie objętej konsultacjami, tak aby: -  stworzyć płaszczyznę bezpośredniego współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w podejmowaniu decyzji w sprawach przedmiotowej inwestycji drogowej; -  kształtować postawy współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój gminy; - zmaksymalizować efektywność i trafność procesu decyzyjnego.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej www.konsultacje.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.radzymin.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Radzymin.

Zapraszam  do aktywnego udziału w konsultacjach

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński

ORIENTACJA

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

 

Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 10.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzyminw sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przebiegu projektowanej Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin.     

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), uchwały Nr 570/XL/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 179, poz. 4680) zarządzam

Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przebiegu Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin.

§ 1.

Celem przeprowadzenia konsultacji, o których mowa powyżej jest umożliwienie partycypacji społecznej w procesie projektowym przebiegu Drogi Północnej na odcinku określonym powyżej poprzez:
1) informowanie społeczności lokalnej o planowanej inwestycji drogowej,
2) poznanie opinii mieszkańców o sprawie objętej konsultacjami, tak aby:
a) stworzyć płaszczyznę bezpośredniego współuczestnictwa i zaangażowania mieszkańców w podejmowaniu decyzji w sprawach przedmiotowej inwestycji drogowej;
b) kształtować postawy współodpowiedzialności mieszkańców za rozwój gminy;
c) zmaksymalizować efektywność i trafność procesu decyzyjnego.

§ 2.

W konsultacjach mogą brać udział:
1) osoby zamieszkujące na terenie Gminy Radzymin, posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Gminy,
2) grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególne pożądane z punktu widzenia  tematyki konsultacji:
a) właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na których planowany jest jeden z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji;
b) właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sąsiadujących z jednym z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji.

§ 3.

Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkaniec, o którym mowa w § 2 pkt 1 dysponuje jednym głosem.  

§ 4.

1. Biorąc pod uwagę przedmiot konsultacji oraz uwzględniając szczególny interes kluczowych interesariuszy, adresatom konsultacji, o których mowa w § 2 pkt 2 przyznaje się liczbę głosów obliczaną jako iloczyn udziału prawa własności w nieruchomości i powierzchni gruntu wyrażonej w hektarach [udział w gruncie X powierzchnia nieruchomości wyrażona w ha]. 
2. Liczbie głosów, obliczonej według wzoru z w § 4 ust. 1, nadaje się wagę poprzez pomnażanie:
1) dla właściciela nieruchomości zabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi  -  pięćdziesięciokrotne [liczba głosów X 50];
2) dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi  - trzydziestokrotne [liczba głosów X 30];
3) dla właściciela nieruchomości zabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 50 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi - dziesięciokrotne [liczba głosów X 10]; 4) dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 100 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi - pięciokrotne [liczba głosów X 5].
3. Dopuszcza się zbieg uprawnień do udziału w konsultacjach wynikającego z § 2 pkt 1 i 2. W takiej sytuacji do liczby głosów obliczonej na podstawie powyższego wzoru dodawane jest jeden.

§ 5.

Określa się:
1) termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 29 marca 2017 roku;
2) planowany termin zakończenia konsultacji na dzień: 11 kwietnia 2017 roku.

§ 6.

1. Konsultacje prowadzone będą w formie:
1) elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl - sondaż on-line, potwierdzany jednorazowym hasłem SMS;
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (pokój nr 34) wraz z weryfikacją tożsamości na podstawie dowodu osobistego;
3) otwartego spotkania z interesariuszami w terminie zawartym w ogłoszeniu Burmistrza Radzymina umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego przedsięwzięcia i wyrażenie opinii.
2. Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w szczególności poprzez:
1) zamieszczenie zagadnień do konsultacji na platformie internetowej do konsultacji społecznych, stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Konsultacje Społeczne);
2) udostępnienie wszystkich informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu konsultacji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin; 
3) przekazanie informacji o  konsultacjach na tablicach ogłoszeń oraz w uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem poczty.  
4. Formularz konsultacyjny, o których mowa w ust. 2 należy składać w terminie określonym w § 5. 

§ 7.

Referatem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Partycypacji i Polityki Społecznej.

§ 8.

Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną upublicznione w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji określonej w § 5.

§ 9.

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Radzymin. Stanowią materiał pomocniczy przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach dotyczących przedmiotu konsultacji. 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej, na platformie internetowej do konsultacji społecznych, na stronie internetowej Gminy  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

 Droga Północna ma połączyć ulicę Wyszyńskiego w pobliżu obecnego węzła Radzymin Północ z wyjazdem z Radzymina w kierunku Nieporętu. Dzięki temu powstanie dogodny przejazd pomiędzy trasą S8 a wyjazdem na Nieporęt, który ominie centrum miasta i odciąży je z ruchu samochodowego. Jednocześnie nowa ulica skomunikuje ze sobą sołectwa Dybów i Mokre, zwiększając potencjał rozwojowy przyległych terenów.
Droga Północna będzie jedną z największych inwestycji Gminy Radzymin w najbliższych latach. W sumie ma powstać ponad 5 km nowej drogi wraz z pełną infrastrukturą, chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem i rowami odwadniającymi z obu stron.
Prace nad Drogą Północną podzielono na dwa zadania. Zadanie I obejmuje projektowany  obecnie odcinek od ul. Przemysłowej do ul. Mokrej. Na tym odcinku Droga Północna prowadzi od ulicy Przemysłowej do Mokrej drogami: Przemysłową, Leśną oraz dalej wzdłuż linii średniego napięcia aż do ul Mokrej. Zadanie II będzie obejmowało zaprojektowanie odcinka od ul. Mokrej do ul. Wyszyńskiego według jednego z trzech wariantów, które są przedmiotem konsultacji społecznych. Podczas opracowywania wariantów brano pod uwagę istniejącą linię gazową (planowany przebieg drogi leży na południe od niej), przebieg linii średniego napięcia i możliwości skomunikowania dróg.

Koncepcja Drogi Północnej

Na poniższej mapie przedstawiamy koncepcje przebiegu Drogi Północnej:

Linią czerwoną znaczono projektowany odcinek Drogi Północnej od ul. Przemysłowej do ul. Mokrej [link: pobierz dokument z koncepcją Zadania I]. Na tym odcinku Droga Północna będzie przebiegała w korytarzu istniejącej ulicy Przemysłowej, która pomiędzy ulicami Weteranów i Wróblewskiego ma nawierzchnię asfaltową, a na odcinku do ul. Leśnej jest drogą gruntową, następnie ul. Leśną (obecnie droga gruntowa). Na dalszym przebiegu droga nie istnieje, lecz odcinek od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Mokrą został zaprojekowany wzdłuż linii średniego napięcia zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na tym odcinku Drogi Północnej zaplanowano trzy ronda: na skrzyżowaniach ul. Przemysłowej z ul. Weteranów i z ul. Wróblewskiego oraz na skrzyżowaniu przyszłej drogi z ul. Mokrą.

Warianty do głosowania:

Wariant I [linia niebieska] przebiegu drugiego odcinka Drogi Północnej – rozpoczyna się od planowanego skrzyżowania z ul. Mokrą i biegnie wzdłuż granicy działki nr 34 do działki drogowej nr 118. Następnie droga biegnie prosto wzdłuż granicy działek 119-123 do skrzyżowania ul. POW z ul. Żukowskiego, gdzie przewiduje się powstanie ronda pięciowylotowego. Dalszy przebieg drogi kieruje się na południowy wschód w kierunku rzeki Rządzy, wzdłuż granicy działki 158 do ul. Żołnierskiej. Połączenie z ul. Wyszyńskiego w tym wariancie jest planowane na wysokości ul. Żołnierskiej w Starym Dybowie. Jest to najdłuższy i tym samym najbardziej kosztowny wariant, który daje jednak możliwość obsługi komunikacyjnej największego obszaru gminy, aż do rzeki Rządzy.

Wariant II [linia pomarańczowa] – rozpoczyna się podobnie jak Wariant I, lecz na przecięciu z działką drogową nr 118 skręca na południe w kierunku ul. POW, biegnie łukiem przez działki nr 138 i 139 oraz dalej z wykorzystaniem działki nr 140 do ul. POW. Za skrzyżowaniem z ul. POW dalszy przebieg jest planowany wzdłuż granicy działek nr 1 i 2 do ul. Pielgrzyma. Przewiduje się pozostawienie ul. Pielgrzyma jako ulicy lokalnej i włączenie jej na wysokości działki 84/2 do Drogi Północnej. Połączenie z ul. Wyszyńskiego w miejscu skrzyżowania z ul. Pielgrzyma.

 Wariant III [linia zielona] – za skrzyżowaniem z ul. Mokrą przebieg drogi skręca łukiem przez działkę nr 35 na południe i prowadzi wzdłuż granicy działek 134 i 135/2 do ul. POW. Dalej droga kieruje się na południe przecinając działki 3/1, 3/2 i 83/2 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego w sąsiedztwie domu weselnego „Martynka”. W tym wariancie przewiduje się budowę dodatkowej drogi dojazdowej w celu obsługi działek od nr 663 do działki drogowej nr 118.

We wszystkich wariantach na skrzyżowaniach z ulicami POW i Wyszyńskiego planowane są ronda. W wariantach II i III istnieje możliwość kontynuacji przebiegu trasy po drugiej stronie ul. Wyszyńskiego wzdłuż ul. Rycerskiej, za linią kolejową.

Termin konsultacji:

od  29 marca 2017 r. do 11 kwietnia 2017 r.

Do konsultacji społecznych przedstawiane są trzy warianty przebiegu Drogi Północnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mokrą do ul. Wyszyńskiego w Gminie Radzymin. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Radzymin, którzy mają czynne prawo wyborcze oraz właściciele nieruchomości, położonych na przebiegu lub w pobliżu planowanych wariantów przebiegu II odcinka Drogi Północnej. W zależności od dokładnego położenia nieruchomości i jej rodzaju waga głosu właściciela będzie obliczana jako iloczyn udziału prawa własności w nieruchomości, powierzchni gruntu wyrażonej w hektarach i współczynnika mnożenia według następujących zasad:

 

  • dla właściciela nieruchomości zabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi – razy 50;
  • dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, na terenie której przewidziano jeden z wariantów przebiegu drogi – razy 30;
  • dla właściciela nieruchomości zabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 50 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi – razy 10;
  • dla właściciela nieruchomości niezabudowanej, dla której w odległości mniejszej niż 100 m przewidziano przebieg jednego z wariantów drogi razy 5.

Można to wyrazić następującym wzorem:

WG = U × Pha × Mn

Gdzie:

  • WG oznacza ostateczną wagę głosu osoby uprawnionej do udziału w konsultacjach;
  • U – udział w prawie własności do nieruchomości położonej do 100 m od planowego przebiegu Drogi Północnej;
  • Pha – powierzchnia wyrażona w hektarach dla nieruchomości położonej do 100 m od planowego przebiegu Drogi Północnej;
  • Mn – mnożnik według zasad.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości jest jednocześnie uprawnionym do udziału w konsultacjach społecznych mieszkańcem Gminy Radzymin, do wyniku mnożenia dodaje się jeden.

Przykład 1: waga głosu uprawnionego mieszkańca Gminy Radzymin, który jest jednocześnie właścicielem połowy udziału w nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,3 ha, po której ma przebiegać jeden z wariantów, wyniesie 8,5 i będzie obliczona w następujący sposób:

WG = 0,5×0,3×50 + 1 = 7,5 +1 = 8,5

Przykład 2: waga głosu uprawnionego mieszkańca Gminy Radzymin, który jest jedynym właścicielem nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 5 ha, położonej w odległości do 100 m od jednego z wariantów, wyniesie 26 i będzie obliczona w następujący sposób:

WG = 1×5×5 + 1 = 25 + 1 = 26

Przykład 3: waga głosu osoby, która nie jest mieszkańcem Gminy Radzymin, ale jest wyłącznym właścicielem nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 10 ha, po której ma przebiegać jeden z wariantów, wyniesie 300 i będzie obliczona w następujący sposób:

WG = 1×10×30 = 300

Jak głosować?

Głosowanie ma formę sondażu w ramach konsultacji społecznych. Na jeden z trzech opisanych powyżej wariantów głosować można osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin lub przez gminną platformę internetową do konsultacji społecznych.

Aby zagłosować osobiście należy wypełnić formularz do głosowania i zgłosić się z dowodem osobistym do Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej, pok. nr 34, w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2, w godzinach pracy urzędu. Tam są również dostępne drukowane formularze do głosowania.

Aby zagłosować elektronicznie, należy wypełnić formularz elektroniczny na stronie www.konsultacje.radzymin.pl. Każdy głos będzie potwierdzany jednorazowym hasłem SMS.

Głosy będą weryfikowane według numerów PESEL osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych. W przypadku wypełnienia kilku ankiet przez tę samą osobę do analizy będzie wybrana ankieta internetowa, natomiast ankiety papierowe będą wszystkie unieważnione. Lista właścicieli nieruchomości położonych do 100 m od jednego z wariantów II odcinka Drogi Północnej została określona na podstawie ewidencji gruntów i innych urzędowych rejestrów.

Podane dane identyfikacyjne uczestników konsultacji społecznych będą dostępne wyłącznie dla uprawnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin i nie zostaną wykorzystane inaczej niż zgodnie z celem, w jakim zostały udostępnione. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień.

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia.

Powrót na górę strony