Kalendarz konsultacji

Wrzesień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Radzymin z organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok”

15.09

Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.82.2017 z dnia 13.09.2017 r. określa się:

• termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  2 października 2017 roku,
• termin zakończenia konsultacji na dzień: 16 października 2017 roku.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:
1. uczestnictwa w otwartym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które jest zaplanowane na dzień 12 października 2017 r. od godz. 17.00  do 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2;
2. zgłaszania  uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu otrzymanego pocztą elektroniczną, (w szczególnie uzasadnionej sytuacji - pocztą tradycyjną);
3. zgłaszania uwag, wniosków, opinii i propozycji do projektu programu umieszczonego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym;
4. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu udostępnionego w siedzibie Urzędu w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34), na tablicy ogłoszeń  i w Biurze Obsługi Interesanta;
5. osobą wyznaczoną do kontaktu jest Halina Grzelak, Kierownik Referatu Partycypacji  i Polityki Społecznej (pok. nr 34, e-mail: hgrzelakatradzymin [dot] pl, tel. do kontaktu: 22 667-68-52, kom. 600 933 916).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza  konsultacji, który będzie dostępny razem z projektem uchwały na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej Urzędu www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym, a także  w siedzibie Urzędu: w pok. nr 34 lub Biurze Obsługi Interesanta. Po wypełnieniu należy go przesłać do dnia 16 października 2017 r.  na adres e-mail: inforadatradzymin [dot] pl  lub hgrzelakatradzymin [dot] pl,  lub na adres pocztowy: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki2, 05-250 Radzymin, lub faksem: 22 667-68-99 - z adnotacją w tytule: „Konsultacje Programu Współpracy”, lub dostarczyć do pok. nr 34, lub do Biura Obsługi Interesanta.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji pozarządowych  oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów programu w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co  bezpośrednio będzie się przekładało na  jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie i umacnianie partnerstwa  pomiędzy samorządem a sektorem społecznym w naszej Gminie.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/, na stronie internetowej  www.radzymin.pl i   w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
Dodatkowe informacje w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. 22 667-68-52, kom. 600 933 916 lub za pośrednictwem poczty e-mail: hgrzelakatradzymin [dot] pl lub osobiście w pok. nr 34 w głównej siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy Pl. T. Kościuszki 2.

Zapraszam do aktywnego działu w konsultacjach.

Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

 

Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 13 września 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Formularz zgłaszania uwag do projektu "Programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej do udziału w komisjach konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Radzymin w ramach programu współpracy na 2018 rok

Powrót na górę strony