Kalendarz konsultacji

Listopad 2023

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sprawozdanie z konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie podziału Sołectwa Cegielnia i Sołectwa Ciemne oraz utworzenia Sołectwa Wawrzyna

24.01

Podstawa prawna, przedmiot i zasięg konsultacji.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Radzymin w sprawie podziału Sołectwa Cegielnia i Sołectwa Ciemne oraz utworzenia Sołectwa Wawrzyna zostały przeprowadzone na podstawie:

  • Statutu Gminy Radzymin (Uchwała Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin (t.j. Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 647 z późn. zm.);
  • Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 6405);
  • Uchwały Nr 617/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 poz. 7606);
  • Zarządzenia Nr 0050.2.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Radzymin projektu uchwały w sprawie podziału Sołectw Cegielnia i Ciemne oraz utworzenia Sołectwa Wawrzyna.

Przedmiotem konsultacji społecznych był:
1) projekt uchwały w sprawie podziału Sołectw Cegielnia i Ciemne oraz utworzenia Sołectwa Wawrzyna (w załączeniu);
2) projekty statutów Sołectw: Cegielnia, Ciemne i Wawrzyna, stanowiące załączniki do projektu uchwały.
Proponowane granice administracyjne nowych sołectw zostały określone w załącznikach do projektów statutów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy gminy Radzymin, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do władz gminy.
Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Referatem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji był Referat Partycypacji i Polityki Społecznej.

Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są dla organów Gminy Radzymin wiążące.

Termin konsultacji 
Konsultacje rozpoczęto w dniu 14 stycznia 2019 roku - zakończono w dniu 21 stycznia 2019 roku.

Działania informacyjne
Informacja o konsultacjach podlegała ogłoszeniu na platformie internetowej poświęconej konsultacjom społecznym www.konsultacje.radzymin.pl, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie informacji Publicznej w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym www.bip.radzymin.pl, na tablicach ogłoszeń, a także na portalu społecznościowym www.facebook.com/GRadzymin.

Forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzone zostały w formie:
1) elektronicznej z wykorzystaniem formularza ankiety konsultacyjnej, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych https://konsultacje.radzymin.pl - ankieta on-line;
2) pisemnej z wykorzystaniem formularza ankiety konsultacyjnej w postaci papierowej dostępnego w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin;
3) otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

Sposób głosowania 
Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkaniec dysponował jednym głosem.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO

Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania on-line oraz w postaci papierowej.

Uprawnionych do głosowania było łącznie – 19 600 mieszkańców gminy Radzymin
Głosowało 75 osób, co stanowi 0,38 % uprawnionych do głosowania, 
w tym: 
52 osoby głosowało z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego on-line, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych www.konsultacje.radzymin.pl;
23 osób głosowało pisemnie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego 
w postaci papierowej.

Łącznie ważnych głosów oddano – 68 w tym:
49 osób głosowało z wykorzystaniem elektronicznego formularza konsultacyjnego on-line,
19 osób głosowało pisemnie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej

Łącznie głosów nieważnych oddano – 7
7 osób nieposiadających prawa głosowania (brak zameldowania).

 WYNIKI GŁOSOWANIA

1. Czy akceptuje Pani/Pan projekt uchwały w sprawie podziału Sołectw Cegielnia i Ciemne oraz utworzenia Sołectwa Wawrzyna?
Łącznie oddano ważnych głosów: 68 w tym:
1) jestem za - oddano łącznie 66 głosów (97,06%)
2) jestem przeciw - oddano łącznie 2 głosy (2,94%)
3) wstrzymuję się - oddano łącznie 0 głosów (0,00%)

 

2. Czy akceptuje Pani/Pan postanowienia statutów nowo powstających sołectw, stanowiące załączniki do projektu Uchwały?
Łącznie oddano ważnych głosów: 68 w tym:
1) jestem za - oddano łącznie 66 głosów (97,06%)
2) jestem przeciw - oddano łącznie 2 głosy (2,94%)
3) wstrzymuję się - oddano łącznie 0 głosów (0,00%)

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ mgr Krzysztof Dobrzyniecki

Sprawozdanie z konsultacji

Powrót na górę strony