Kalendarz konsultacji

Grudzień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Events of the day 11 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 12 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 13 Grudzień 2018 (czwartek)
Events of the day 14 Grudzień 2018 (piątek)
Events of the day 15 Grudzień 2018 (sobota)
Events of the day 16 Grudzień 2018 (niedziela)
Events of the day 17 Grudzień 2018 (poniedziałek)
Events of the day 18 Grudzień 2018 (wtorek)
Events of the day 19 Grudzień 2018 (środa)
Events of the day 20 Grudzień 2018 (czwartek)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin

13.12

Zgodnie z art. art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne gminy. Rada Miejska może określić w drodze uchwały warunki i tryb finansowania tego zadania, wskazując cel publiczny  z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć. Uchwała pozwoli na udzielanie dotacji podmiotom, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy  z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, nienależącym i niedziałającym  w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym na terenie gminy Radzymin działalność sportową. Podjęcie przedmiotowej uchwały  wiąże się ze skutkami społecznymi, które sprowadzają się do realizacji celu publicznego, określonego przede wszystkim jako poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych, a także zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy do prowadzonej przez nie działalności sportowej. Uchwalenie niniejszej uchwały skutkuje corocznym  planowaniem  w budżecie środków finansowych – adekwatnie do potrzeb i możliwości gminy. Przedmiotowa uchwała jest prawem lokalnym, a ponieważ jej zapisy dotyczą ogółu mieszkańców -  ma ona formę aktu prawa miejscowego i jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt uchwały został skonsultowany  z  działającymi na terenie gminy  organizacjami pozarządowymi oraz z Radą Sportu. Konsultacje przeprowadzono na podstawie uchwały Nr 587/XLI/2010 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 7 września 2010 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  i podmiotów.

Konsultacje projektu Programu zostały przeprowadzone zgodnie:  
1) z Zarządzeniem Nr 0050.104.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin;
2) z  Zarządzeniem Nr 0050.114.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.104.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z  organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radzymin

Projekt uchwały został  przygotowany przez Referat Partycypacji i Polityki Społecznej. Konsultacje odbyły się w terminie: od 24 listopada do 7 grudnia lipca 2017 roku. Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii od  organizacji pozarządowych z terenu gminy Radzymin oraz od Rady Sportu. do projektu uchwały Konsultacje miały zasięg ogólnogminny.

1. Konsultacje odbyły  się w następujących formach:
1) otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzącymi na terenie Gminy Radzymin działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Radzymin;
2) zbierania uwag, wniosków, opinii i propozycji na temat projektu uchwały, przekazywanych przez interesariuszy osobiście w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, telefonicznie, faksem lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu, lub za pośrednictwem Internetu, z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego.
2. Konsultacje zostały  przeprowadzone poprzez:
1) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (w Biurze Obsługi Interesanta, na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Referacie Partycypacji  i Polityki Społecznej;
2) zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym i konsultacjom społecznym), na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl, a także przesłanie projektu uchwały drogą elektroniczną do organizacji działających  statutowo w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
3. Publikację informacji o konsultacjach na portalu społecznościowym „Facebook”. Informacja o rozpoczęciu konsultacji w ww. zakresie i formach (wraz z projektem przedmiotowej uchwały) oraz o spotkaniu konsultacyjnym została przekazana pocztą elektroniczną i tradycyjną do podmiotów z bazy danych organizacji pozarządowych, a także do merytorycznych jednostek organizacyjnych Gminy i komórek tut. Urzędu, odpowiedzialnych za realizację określonych  zadań  publicznych (zgodnie z art.19b ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy, w BIP, w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym i konsultacjom społecznym oraz na profilu społecznościowym „Facebook”.

Wyniki konsultacji:
1) ze strony organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych Gminy oraz komórek organizacyjnych Urzędu nie wniesiono uwag do projektu uchwały; 2) Rada Sportu, na posiedzeniu w dniu 29 listopada  2017 r., wniosła uwagę do paragrafu 2 do pkt 3 polegającą na doprecyzowaniu wymogów formalnych dotyczących wnioskodawcy, tj. klubu sportowego: klub sportowy powinien wykazać się licencjami instruktorskimi i zawodowymi oraz być zrzeszony w związku sportowym (okręgowym, wojewódzkim, ogólnopolskim).
Uwaga Rady Sportu została uwzględniona.

Ostateczny projekt uchwały został przekazany przez Burmistrza do zaopiniowania komisjom merytorycznym Rady Miejskiej w Radzyminie. Radzymin, dn.12.12.2017 r.

Opracowanie: H. Grzelak

Burmistrz Radzymina
Krzysztof Chaciński

 

Powrót na górę strony