Kalendarz konsultacji

Wrzesień 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ogłoszenie Burmistrz Radzymina w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

05.10

Burmistrz Radzymina
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

 

I. Przedmiotem konsultacji są propozycje zadań z zakresu kompetencji gminy  zgłoszone przez mieszkańców gminy Radzymin do wydzielonej części budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 750 000,00 zł, zwanej dalej Budżetem Obywatelskim.

II. Celem konsultacji jest:
1. uzyskanie od mieszkańców propozycji zadań o charakterze inwestycyjnym i  nieinwestycyjnym  do Budżetu Obywatelskiego;
2. dokonanie przez mieszkańców wyboru zadań poprzez głosowanie nad pozytywnie zweryfikowanymi  projektami zgłoszonymi do  Budżetu Obywatelskiego.

III. Termin konsultacji:  od 17.10.2017 r. do 14.12.2017 r.

IV. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1. organizacja spotkań i dyżurów konsultacyjnych oraz uruchomienie punktu konsultacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, mieszczącego się w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej (pok. nr 34);
2. przekazywanie mieszkańcom Informacji na temat Budżetu z użyciem różnorodnych kanałów i narzędzi komunikacji społecznej, w tym w Internecie i za pomocą lokalnych mediów, dostosowując je do zróżnicowanych grup mieszkańców, w celu jak najskuteczniejszego informowania o podejmowanych działaniach.
3. zbierania propozycji projektów  na piśmie  lub drogą elektroniczną;
4. zbieranie opinii  na temat zgłoszonych przez mieszkańców projektów zadań za pomocą  elektronicznych lub papierowych kart do głosowania.

V. Uprawnieni  do zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego
Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego może zgłaszać mieszkaniec gminy Radzymin (lub grupa mieszkańców  licząca do 5 osób), który  w dniu zgłoszenia ma ukończone 16 lat. Miejsce zamieszkania na terenie gminy ustalane jest w oparciu o rejestr meldunkowy, stały spis wyborców lub listę posiadaczy Radzymińskiej Karty Mieszkańca.

VI. Termin zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego
Ustala się termin zgłaszania zadań  w okresie od  17.10.2017 do 30.10. 2017 r.
Zgłoszenia, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Zgłaszanie  projektów
1. W ramach procedury Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty, które:
1) należą do zadań własnych gminy (tzn. znajdują się w kompetencji gminy);
2) nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
3) nie są sprzeczne z obowiązującymi w gminie planami, politykami i programami;                          
4) nie kolidują z zadaniami rozpoczętymi lub wskazanymi do realizacji przez gminę i wpisanymi do wieloletniej prognozy finansowej;
5) są możliwe do zrealizowania w trakcie  dwóch lat budżetowych; 6) są zlokalizowane na nieruchomościach pozostających we władaniu gminy, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne; 7) są ogólnodostępne.

2. Zakres projektów: w ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane będą zadania inwestycyjne  i nieinwestycyjnie.
3. Środki z Budżetu Obywatelskiego są dzielone w następujący sposób:
1) na projekty dotyczące ładu przestrzennego, w szczególności w zakresie estetyzacji otoczenia, sportu i rekreacji - co najmniej 350 000,00 zł
z zastrzeżeniem, iż  szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie  może przekroczyć  kwoty 175 000,00 zł;
2) na projekty dotyczące działań inwestycyjnych i remontowych w zakresie infrastruktury drogowej  oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego - co najmniej 250 000,00 zł
z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć  kwoty 125 000,00 zł;
3) na projekty nieinwestycyjne (kulturalne, społeczne, sportowe itp.) - co najmniej 100 000,00 zł 
z zastrzeżeniem, iż szacunkowy koszt jednego projektu, po weryfikacji merytorycznej, nie może przekroczyć  kwoty 50 000,00 zł.
4. Celem podziału środków na poszczególne kategorie jest zachęcenie mieszkańców do współpracy i aktywnego uczestnictwa w procesie Budżetu Obywatelskiego, a także równomierne rozłożenie środków na realizację projektów w wydzielonych grupach tematycznych, adekwatnie do zgłoszonych potrzeb społecznych. W związku z tym Burmistrz zastrzega sobie prawo do zmiany podziału środków z Budżetu Obywatelskiego na poszczególne kategorie.
5. Każdy uprawniony  mieszkaniec w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić tylko  jeden projekt.
6. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego, którego wzór określony został w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w formie elektronicznej na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl lub w formie papierowej w siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2  (w Biurze Obsługi Interesanta i w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej).
7. Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego, może być złożony przez wnioskodawcę:
1) w formie elektronicznej - za pomocą formularza dostępnego na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin www.konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski  pocztą elektroniczną na adres e-mail: budzetobywatelskiatradzymin [dot] pl , lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu;  
2) osobiście - w Biurze Obsługi Interesanta lub w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej;                      
3) listownie na adres: Urząd  Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin  z dopiskiem „Budżet Obywatelski 2018 - Projekt”.

VIII. Weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych projektów
Weryfikacja projektów  nastąpi w terminie od  31.10.2017 r do 23.11.2017 r.

IX. Podanie do publicznej wiadomości listy projektów poddanych pod głosowanie
Upublicznienie listy projektów poddanych pod głosowanie  nastąpi do 30.11.2017 r.

X. Głosowanie nad propozycjami projektów  zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 
1. Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy gminy Radzymin.
2. Uprawnienie do głosowania ustala się  na podstawie bazy danych osób zameldowanych w gminie Radzymin oraz - w przypadku osób nie posiadających meldunku w gminie Radzymin  - na podstawie stałego rejestru wyborców oraz bazy danych osób posiadających Radzymińską Kartę Mieszkańca.
3. Głosowanie nad projektami  przeprowadza się poprzez:
1) oddanie głosu elektronicznie - z wykorzystaniem aplikacji do głosowania na stronie internetowej  www.konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski;
2) złożenie papierowej karty do głosowania w stacjonarnym punkcie do głosowania w siedzibie urzędu;
3) złożenie papierowej karty do głosowania w mobilnym punkcie  do głosowania;
4) przesłanie papierowej karty do głosowania na adres urzędu z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski  2018 - Głosowanie”.
4. W przypadku głosowania za pomocą interaktywnej karty dostępnej na stronie internetowej https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski   konieczne jest wpisanie kodu weryfikacyjnego, który głosujący otrzyma poprzez SMS  na podany przez siebie numer telefonu komórkowego.
5. Formularz karty do głosowania można pobrać z Platformy Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski  ze strony internetowej urzędu www.radzymin.pl, w Biurze Obsługi Interesanta oraz w punktach  do głosowania.
6. Głosowanie  trwa 14 dni w terminie określonym w harmonogramie.
1) głosowanie przez Internet  rozpoczyna się 1 grudnia 2017 r. o godz. 00:01,  a kończy 14 grudnia 2017 r.  o godz. 23:59;
2) głosowanie  na kartach papierowych  rozpoczyna się z dniem 1 grudnia 2017 r. a kończy w dniu 14 grudnia 2017 r.  i odbywa się w godzinach podanych w ogłoszeniu o punktach konsultacyjnych (stacjonarnym i mobilnym) lub listownie. W przypadku oddania głosu w  formie papierowej o zachowaniu terminu decyduje data  złożenia karty/data wpływu karty do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
7. Głosowanie odbywa się poprzez wybór tylko jednego projektu za pośrednictwem interaktywnej karty do głosowania  lub na papierowej karcie do głosowania.

XI. Ogłoszenie wyników głosowania
Ogłoszenie  wyników głosowania, czyli listy projektów wybranych do realizacji nastąpi w terminie do 29.12.2017 r.
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego  na rok 2018 zostały określone w Zarządzeniu Nr 0050.92.2017 Burmistrza Radzymina z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin dotyczących Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego  znajdują się na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Radzymin www.radzymin.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.radzymin.pl oraz na Platformie Konsultacji Społecznych Gminy Radzymin https://konsultacje.radzymin.pl/budzetobywatelski. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem 6676852 lub 600 933 916 oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, pl. T. Kościuszki 2,  pok. nr 34 lub mailowo: budzetobywatelskiatradzymin [dot] pl

Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach!

Burmistrz Radzymina
/-/ mgr Krzysztof Chaciński

 

Załączone pliki - do pobrania

Zarządzeniu Nr 0050.92.2017 Burmistrza  Radzymina z dnia 3 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin dotyczących Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 9 (w wersji pdf)

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKTU ZADANIA DO RADZYMIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018 (.docx)

 Lista zawierająca dane pozostałych wnioskodawców - załącznik do Formularza (.docx)

 Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w procesie Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 (.docx)

 

Powrót na górę strony