Konsultacje społeczne - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Strategii Elektromobilności

15.11

ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2022
BURMISTRZA RADZYMINA
z dnia 15 listopada 2022r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów: pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” i „Strategii Elektromobilności dla Gminy Radzymin na lata 2012-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 6405 z późn. zm.).

§ 1.

 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Radzymin w sprawie projektów pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” i „Strategii Elektromobilności dla Gminy Radzymin na lata 2012-2027 z perspektywą do roku 2030”.

§ 2.

 1. Celem konsultacji, o których mowa § 1. jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Radzymin na temat projektu dokumentów pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radzymin na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” i „Strategii Elektromobilności dla Gminy Radzymin na lata 2012-2027 z perspektywą do roku 2030”.
 2. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Radzymin.
 3. Podmiotami uczestniczącymi w konsultacjach będą mieszkańcy Gminy Radzymin oraz inne podmioty zaangażowane w tworzenie Planów.

§ 3.

Określa się:

 1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 23 listopada 2022 roku,
 2. termin zakończenia konsultacji na dzień: 02 grudnia 2022 roku.

§ 4.

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
  1. spotkanie informacyjno-konsultacyjne z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (budynek A), Pl. T. Kościuszki 2, godzina 17:00 (sala konferencyjna),
  2. udostępnienie projektu Planów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (budynek A), Pl. T. Kościuszki 2, (pok. nr 3),
  3. zamieszczenie projektu Planów na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, w Biuletynie Informacji Publicznej,
  4. zbierania pisemnych uwag, wniosków i propozycji na temat projektów Planów do Referatu Strategii i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, budynek A, (pok. nr 3); telefonicznie 22 667 68 42; pocztą tradycyjną na adres Urzędu lub elektronicznie na adres e-mail: mkondratczykatradzymin [dot] pl, na formularzach zgłaszania uwag i wniosków, stanowiących załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia; elektronicznie poprzez platformę konsultacyjną pod adresem www.konsultacje.radzymin.pl,
  5. umożliwienie mieszkańcom składania uwag, wniosków i propozycji na temat projektu uchwały do skrzynki na wnioski i opinie, funkcjonującej w głównej siedzibie Urzędu.
 2. Wyłożenie projektów Planów oraz udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (budynek A), Pl. T. Kościuszki 2, (pok. nr 3) w terminie od 23 listopada 2022r. do 02 grudnia 2022r.

§ 5.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport.

§ 6.

 1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 2. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 7.

Konsultacje finansowane będą z budżetu Gminy Radzymin.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Strategii i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

 

Burmistrz Radzymina

Krzysztof Chaciński

 

 

Opracowanie: Marlena Kondratczyk

Powrót na górę strony