Kalendarz konsultacji

Sierpień 2021

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin

12.04

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z uchwałą nr 236/XIX/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.04.2018 r. do  11.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, plac T. Kościuszki 2, pokój nr 20, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin http://bip.radzymin.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu  07.05.2018 r. o godz. 17.00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, plac T. Kościuszki 2, w sali konferencyjnej (pokój nr 23).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projeku planu należy składać na piśmie do Burmistrza Radzymina: • na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePuap, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do  25.05.2018 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków na terenie gminy Radzymin wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 54 ust. 2 powyższej ustawy, organ zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu w okresie udostępnienia go do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. w sposób określony powyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

Burmistrz

Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt Janków rysunek

Projekt uchwały Janków

/-/ Krzysztof Chaciński

 

Powrót na górę strony