Konsultacje społeczne - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

17.11

ZARZĄDZENIE NR 0050.137.2022
BURMISTRZA RADZYMINA
z dnia 16 listopada 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w gminie Radzymin projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzymin na rok 2023.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), § 88 Statutu Gminy Radzymin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/III/2011 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.), Uchwały Nr 596/LI/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 6405 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Radzymin w obszarze profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Radzymin na rok 2023, zwanego dalej „Programem”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców w proces stanowienia prawa, zwiększenie zainteresowania problematyką uzależnień oraz udział w procesie dialogu społecznego w sprawach istotnych w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień.

§ 2.

Określa się:

 1. planowany termin rozpoczęcia konsultacji: 25 listopada 2022 roku;
 2. planowany termin zakończenia konsultacji: 2 grudnia 2022 roku;
 3. obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: gmina Radzymin.

§ 3.

 1. Konsultacje na temat projektu Programu zostaną przeprowadzone w formie pisemnego zbierania opinii, propozycji i uwag przekazywanych przez interesariuszy w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin lub na adres Urzędu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
  1. udostępnienie projektu Programu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (w Referacie Partycypacji i Polityki Społecznej oraz na tablicy ogłoszeń);
  2. zamieszczenie projektu Programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: Konsultacje Społeczne).
 3. Wypełniony formularz konsultacyjny, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć w terminie określonym w § 2.
 4. Formularz można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: poniszkatradzymin [dot] pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Partycypacji i Polityki Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 19, 05-250 Radzymin.

§ 4.

Źródło finansowania konsultacji zabezpieczone jest w budżecie Gminy Radzymin.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Partycypacji i Polityki Społecznej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.

 

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ Krzysztof Dobrzyniecki

Powrót na górę strony