Kalendarz konsultacji

Sierpień 2021

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

25.05

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016,  (RODO),  uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest BURMISTRZ RADZYMINA, PL. T. Kościuszki2, 05-250 Radzymin. Obsługę Gminy Radzymin prowadzi Urząd Miasta i Gminy Radzymin. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin można kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: iodatradzymin [dot] pl iodatradzymin [dot] pl%C2%A0%3C/p%3E" target="_new">

Dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą w Radzyminie, pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin,
tel.: 22 667 67 67, fax: 22 667 68 99,
e- mail: inforadatradzymin [dot] pl  lub umigatradzymin [dot] pl 

Do zakresu działania Radzymińskiego Samorządu należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym.  Burmistrz Radzymina gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2017, poz. 1875), w tym w zakresie obligatoryjnych konsultacji społecznych. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych oraz obowiązków i zadań zleconych Gminie, także w zakresie partycypacji społecznej.

2) Administrator danych osobowych- Burmistrz Radzymina -   przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - lecz w określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w określonym zakresie i ceku.
4) Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ze zm. i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b)  prawo do żądania ich sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Urzędu lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres inforadatradzymin [dot] pl  lub umigatradzymin [dot] pl .
6) Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.   na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych.
8) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 9) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki do ściągnięcia:

Powrót na górę strony