Kalendarz konsultacji

Lipiec 2018

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zaproszenie do współtworzenia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

10.07

Szanowni Państwo, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy  do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi  na 2018 rok.

Informuje się, iż punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy  jest program obowiązujący w roku 2017.  Jest on dostępny na stronie www.radzymin.bip.pl w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym pn. „Program współpracy” lub w pok. nr 34 w głównej siedzibie Urzędu. Uwagi do programu można zgłaszać poprzez wskazanie konkretnych propozycji  zmian, uzupełnień, weryfikacji zapisu itp. W tym celu prosimy o wykorzystanie formularza konsultacyjnego (nr 1 - w załączeniu).  Roczny program jest najważniejszym dokumentem we współpracy między gminą a sektorem społecznym (pozarządowym). 

Zapisy programu  określają  w szczególności cel, przedmiot,  zasady i formy współpracy, a także zadania priorytetowe  do realizacji. 

Gmina Radzymin, zgodnie z zasady partycypacji społecznej, zachęca, w szczególności  organizacje pozarządowe, nie tylko do konsultacji opracowanego w urzędzie  projektu programu, ale zaprasza do współtworzenia  tego ważnego dokumentu (w ramach tzw. I etapu konsultacji). Każdy zainteresowany podmiot społeczny (także mieszkańcy naszej gminy) ma możliwość  zgłoszenia propozycji „nowego” obszaru współpracy lub zadania publicznego do projektu programu. W tym celu został przygotowany dla Państwa okolicznościowy formularz konsultacyjny  nr 2  i ankieta  konsultacyjna – w załączeniu. Wspólnie wypracowany program będzie  poddany konsultacjom społecznym (w ramach tzw. II etap  konsultacji). Konsultacje społeczne stanowią bardzo ważną część procesu  budowania wspólnoty lokalnej i odgrywają zasadniczą rolę  w otwartym procesie  dialogu z mieszkańcami,  mającego  na celu wypracowanie optymalnych decyzji w sprawach publicznych – dokumentu  odzwierciedlającego rzeczywiste potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.  Mając to na uwadze pragniemy je przeprowadzić na jak najwcześniejszym etapie prac nad projektem programu.

Uwagi do projektu programu na rok 2018 można zgłaszać  do dnia 30 lipca 2017 r.   

Koordynatorem procesu konsultacji jest Halina Grzelak  – Kierownik Referatu Partycypacji i Polityki  Społecznej (Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, pok.34.; nr telefonu  do kontaktu:22 786 62 92 wew. 163  lub  kom. 600 933 916, e-mail: hgrzelakatradzymin [dot] pl).

Zachęcam do  korzystania z przygotowanych  różnych narzędzi  konsultacyjnych.

Burmistrz Radzymina

/-/ mgr Krzysztof Chaciński

Uwaga! Wypełnione formularze konsultacyjne i ankietę można odesłać na adres: hgrzelakatradzymin [dot] pl (hgrzelakatradzymin [dot] pl) lub inforadatradzymin [dot] pl (inforadatradzymin [dot] pl)

W wersji papierowej można je odesłać pocztą na adres: Referat Partycypacji i Polityki Społecznej Urzędu miasta i Gminy Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin lub przekazać osobiście  do Biura Obsługi Interesanta, lub do pok.  nr 22 – w głównej siedzibie Urzędu przy Pl. T. Kościuszki 2.

Załączniki:

 Formularz konsultacji nr 1 - propozycji zmian do Programu współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2018 rok

Formularz konsultacji nr 2 - propozycje do rocznego programu współpracy gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2018 rok

Ankieta konsultacyjna

Powrót na górę strony