Kalendarz konsultacji

Listopad 2017

Events calendar
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4 A

29.09

RiZP.6721.81-R4A.2017.MP                                                                       

Radzymin, dnia 18 września 2017 r.       

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4 A.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2 i  art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405) a także na podstawie uchwały nr 67/VI/2007 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 kwietnia 2007 r., uchwały nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/VI/2007 oraz uchwały nr 440/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 199/XX/2012.

BURMISTRZ RADZYMINA zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4 A.

Projekt planu będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.10.2017 r. do 27.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, Plac T. Kościuszki 2, pokój nr 20, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzymin pod adresem http://bip.radzymin.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 25.10.2017 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, plac T. Kościuszki 2, sala konferencyjna pokój nr 23 o godz. 18 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projeku planu należy składać na piśmie do Burmistrza Radzymina • na adres Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePuap, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePuap, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do 20.11.2017 r. Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, na jego adres, drogą elektroniczną lub ustnie do protokołu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radzymina.

Burmistrz Radzymina
/-/ Krzysztof Chaciński

Rysunek Planu - Radzymina Etap 4 A

Projekt Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4A.

Rysunek Planu Prognoza oddziaływania na środowisko - Radzymina Etap 4 A

Prognoza oddziaływania na środowisko - Radzymina Etap 4 A - tekst

Powrót na górę strony